O nama

Poštovani,

 

 

Naša firma je osnovana 1991god. i tokom proteklih godina se bavila projektovanjem u gradjevinarstvu, raznih vrsta objekata koje Vam prezentujemo u našoj referenc listi. Pored projektovanja pružamo usluge i stručnog nadzora u izgradnji objekta.

Iz pregleda referenc liste se vidi da smo projektovali objekte visokogradnje i to : stambene, privredne objekte, velike trgovine, poslovne zgrade, industriske objekte i komplekse, visoko regalne magacine i skladišta, distributivne centre, kao i uređenje prostora - kompleksa oko objekata sa kompletnom infra-strukturom.

U okviru tehničke dokumentacije projektujemo sledeće faze :

-arhitekturu i konstrukciju;

-vodovod, kanalizaciju i hidrantske instalacije;

-električne instalacije slabe i jake struje, trafo stanice;

-projekte detekcije i dojave požara;

-mašinske instalacije, grejanja, klimatizacije, ventilacije, rashladne kule;

-glavni projekat zaštite od požara;

Takođe u okviru projektovanja izrađujemo plan preventivnih mera zaštite na radu za potrebe izvođenja objekta, elaborat energetske efikasnosti objekta i energetski pasoš.

Posedujemo potrebne licence i sve faze projekata radimo sa licenciranim projektantima stalno zapošljenim kao i sa spoljašnjom saradnjom u slucaju potrebe.

Konstrukcije projektujemo u klasično armiranom i prednapregnutom betonu kao i u čeliku, sa detaljima armature i radioničkim crtežima za čeličnu konstrukciju.

U okviru naše delatnosti pružamo usluge pribavljanja potrebnih gradjevinskih dozvola za izgradnju objekata i upotrebnih dozvola.

Projekte radimo na računarima sa licenciranim programima.

Zadovoljstvo naših klijenata ogleda se i u tome što nas stalno angažuju na svojim novim razvojnim projektima.

Smatramo da možemo u potpunosti da odgovorimo zahtevima u pogledu projektovanja novih proizvodnih objekata i trgovinskih kompleksa u skladu sa zadatim tehnoligijama.

Naš tim, sa obzirom na iskustvo koje ima, može da odgovori na zadatke koji će biti postavljeni pred njim.

 

Sa poštovanjem!